Regulamin Sklepu Internetowego 2mproducts.pl

Sklep internetowy 2mproducts.pl jest prowadzony przez: 
2M PACK MARCIN ŚWINIARSKI  z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (13-300), ul. Lipowa 2,
Tel.: 792-700-241, REGON 281369055, NIP: 877-137-75-28

SŁOWNICZEK: 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego 2mproducts.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego 2mproducts.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego 2mproducts.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Firma w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego 2mproducts.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego 2mproducts.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego 2mproducts.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu. 

8. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego http://www.przelewy24.pl. Przedmiotowe usługi świadczy http://www.przelewy24.pl. z  siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306513, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 41 697 000 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego 2mproducts.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. 

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, są nieodpłatne. 

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego 2mproducts.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl oraz zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

3. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału: 

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego. Klientowi z tytułu udzielenia powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki. 

4. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego 2mproducts.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym. 

5. Firma uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. 

6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy 2mproducts.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Firma nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego 2mproducts.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  

7. Firma, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego 2mproducts.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

8. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego 2mproducts.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

9. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;    

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego 2mproducts.pl: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

4. Promocje w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) zalogować się do Sklepu Internetowego 2mproducts.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku gdy produkt będzie odebrany przez Klienta – wybrać odbiór osobisty, w którym produkt zostanie odebrany;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” (lub równoznaczny);

1. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem);

b) odbiór osobisty

3. Firma uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl.  

4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia. 

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 

6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia złożonego przez Klienta.

7. Firma zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  

8. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta.

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Firma może zaproponować Klientowi:  

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Firma będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Firma będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu. 

12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości. 

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu. 

14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Sklep, o którym mowa w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące umowne prawo odstąpienia, z którego Sklep może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Sklep może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. 

15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie,  lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu. 

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl w zakładce „Moje konto” lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie firmy - gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Skelp. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl; 

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 

2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego 2mproducts.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl.  

4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.  Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.    

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. Sklep zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego 2mproducts.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub odebrany osobiście.

3. Poza terenem zamówienie nie będzie realizowane. 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 

§ 9 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.  

2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu i opisem reklamacji

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub osobiście, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną) lub złożyć reklamację osobiście.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.  
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu; 

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu. 

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:  

a) kontaktując się z Działem Obsługi Klienta; 

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl. 

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu.

3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Sklep zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu. 

4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:  

a) w siedzibie sklepu;

b) odesłać pocztą lub kurierem na adres sklepu

5. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało osobiście i było uprzednio opłacone z góry; 

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 

2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: 

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: 
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.  

9. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym.

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego 2mproducts.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:  

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji; 

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich. 

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.  

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.  

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.  

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.  

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  Postanowienia § 5 ust. 12-16 regulaminu stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.  

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie. 

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, tj. firmę 2M PACK MARCIN ŚWINIARSKI  z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim (13-300), ul. Lipowa 2, Tel.: 792-700-241, REGON 281369055, NIP: 877-137-75-28

3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”). 

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego 2mproducts.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 15 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego 2mproducts.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.  

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego 2mproducts.pl
nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego 2mproducts.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego 2mproducts.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego 2mproducts.pl.  

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).  

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl
używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym 2mproducts.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

8. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy 2mproducts.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego 2mproducts.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego 2mproducts.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.